Antecedentes

Polo Real decreto 552/2006, do 5 de maio, foi aprobado o acordo adoptado o día 17 de abril de 2006 pola Comisión Mixta de Transferencias Administración do Estado – Comunidade Autónoma de Galicia pola que, amplíanse os medios económicos adscritos ás funcións e servizos traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia polo Decreto 146/1993, de 29 de xaneiro, en materia de xestión da formación profesional ocupacional (formación continua).

Calidade

A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DA FORMACIÓN PARA O TRABALLO sabedora da importancia da calidade á hora de satisfacer as necesidades dos clientes decidiu levar a cabo a implantación dun Sistema de Xestión da Calidade efectivo e eficiente, acadando así os beneficios de tódalas partes interesadas, co compromiso pola parte da Dirección da mellora continua e a adaptación aos novos cambios.

O obxectivo permanente será promover o concepto de mellora continua e soster e incrementar a satisfacción do cliente.

Igualdade

PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DA FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DA FORMACIÓN PARA O TRABALLO.

A igualdade entre homes e mulleres é un principio xurídico de carácter universal, e así recóllese tanto na Declaración Universal de Dereitos Humanos de 1948 como na Convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller, aprobada por la Asemblea Xeral das Nacións Unidas en decembro de 1979 e ratificada no ano 1983 polo Estado Español.

A fundación

 Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, entidade do sector público de Galicia, de carácter tripartito e sen ánimo de lucro, nace en maio de 2008 como consecuencia do traspaso á Comunidade Autónoma Galega das competencias en materia da Formación Continua.