RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 22, do 3 de febreiro de 2020).

Mar, 16/11/2021 - 09:55