Transparencia

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Lei 12/2006, do 1 de decembro (DOG Núm. 242 Martes, 19 de decembro de 2006 Páx. 18.370), de fundacións de interese galego.

Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro (DOG Núm. 22 Luns, 02 de febreiro de 2009 Páx. 2.107), polo que se aproba o regulamento de fundacións de interese galego.

Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro (DOG Núm. 22 Luns, 02 de febreiro de 2009 Páx. 2.129), polo que se aproba o rexistro de fundacións de interese galego.

Lei 16/2010, do 17 de decembro (DOG Núm. 251 Venres, 31 de decembro de 2010 Páx. 21.510), de organización e funcionamento da administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Lei 19/2013, do 9 de decembro (BOE Núm. 295 Martes 10 de decembro de 2013 Sec. I. Páx. 1), de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro (DOG Núm. 30 Luns, 15 de febreiro de 2016 Páx. 5240), de transparencia e bo goberno.

Lei 9/2017, do 8 de novembro (BOE Núm. 272 Xoves, 9 de setembro de 2017 Páx. 1 Sec. I), pola que se transpoñen ao ordenamiento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014. 

DECRETO 129/2016, do 15 de setembro (DOG Núm. 187 Venres, 30 de setembro de 2016 Páx. 44854), polo que se regula a atención á cidadanía no sector público autonómico de Galicia

Lei 49/2002, do 23 de decembro (BOE Núm. 2 Sábado 11 xaneiro 2003 241), de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

CÓDIGO ÉTICO INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2014, conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 polo que se aproba o Código ético institucional da Xunta de Galicia.

(http://www.xunta.gal/dog)

ORGANIGRAMA FPGFT

(ORGANIGRAMA FPGFT)

CONTAS ANUAIS

De conformidade co disposto no artigo 8.1 e) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, publícanse as contas anuais da Fundación.

(CONTAS ANUAIS ANO 2017) [PDF só dispoñíble en galego]

PLAN DE ACTUACIÓN

De conformidade co disposto no capitulo II artigo 7 g) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, publícase o plan de actuación da Fundación.

(PLAN DE ACTUACIÓN 2019) [PDF só dispoñíble en galego]

ANOS ANTERIORES

(PLAN DE ACTUACIÓN 2018) [PDF só dispoñíble en galego]

(PLAN DE ACTUACIÓN 2017) [PDF só dispoñíble en galego]

(PLAN DE ACTUACIÓN 2016) [PDF só dispoñíble en galego]

(PLAN DE ACTUACIÓN 2015) [PDF só dispoñíble en galego]

(PLAN DE ACTUACIÓN 2014) [PDF só dispoñíble en galego]

(PLAN DE ACTUACIÓN 2013) [PDF só dispoñíble en galego]

(PLAN DE ACTUACIÓN 2012) [PDF só dispoñíble en galego]

 

 

RETRIBUCIÓNS DO PEROSAL DIRECTIVO DAS ENTIDADES DO SECTOR PÚBLICO

Decreto 119/2012, do 3 de maio (DOG Núm. 86 Luns, 7 de maio de 2012 Páx. 16813), polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno e dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico.

A Lei 16/2010, do 17 de decembro (DOG Núm. 251 Venres, 31 de decembro de 2010 Páx. 21.510), de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público de Galicia no artigo 53.bis, establece criterios de racionalización do gasto de persoal, autorizando ao Consello da Xunta para adecuar o réxime económico dos órganos de goberno e dirección das entidades do sector público autonómico a criterios obxectivos.

(RETRIBUCIONS PERSOAL DIRECTIVO SECTOR PÚBLICO)

ACCESO Á INFORMACIÓN

CORRECCIÓN de errores. Orden de 3 de marzo de 2016 (DOG Núm. 95 Viernes, 20 de mayo de 2016 Pág. 19430), por la que se aprueba el modelo normalizado de solicitud de acceso a la información pública de la Administración general y de las entidades integrantes del sector público autonómico de Galicia.

ORDE do 3 de marzo de 2016 (DOG Núm. 44 Venres, 4 de marzo de 2016 Páx. 8252), pola que se aproba o modelo normalizado de solicitude de acceso á información pública da Administración xeral e das entidades integrantes do sector público autonómico de Galicia.

SEDE ELECTRÓNICA

GUÍA DE PROCEDEMENTOS E SERVIZOS

MODELO DE SOLICITUDE

NORMATIVA EN TRAMITACIÓN

O artigo 9 (Obrigas específicas de información de relevancia xurídica) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala que debe facerse pública “c) A relación circunstanciada e motivada dos procedementos de elaboración de anteproxectos de lei e de disposicións administrativas de carácter xeral que estean en tramitación, a partir do momento en que se produza a aprobación do anteproxecto, con indicación do seu obxecto e estado de tramitación, así como a posibilidade que teñen as persoas de remitir suxestións e a forma de o facer”.

LEER MÁIS