Transparencia

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Lei 12/2006, do 1 de decembro (DOG Núm. 242 Martes, 19 de decembro de 2006 Páx. 18.370), de fundacións de interese galego.

Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro (DOG Núm. 22 Luns, 02 de febreiro de 2009 Páx. 2.107), polo que se aproba o regulamento de fundacións de interese galego.

Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro (DOG Núm. 22 Luns, 02 de febreiro de 2009 Páx. 2.129), polo que se aproba o rexistro de fundacións de interese galego.

Lei 16/2010, do 17 de decembro (DOG Núm. 251 Venres, 31 de decembro de 2010 Páx. 21.510), de organización e funcionamento da administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Lei 19/2013, do 9 de decembro (BOE Núm. 295 Martes 10 de decembro de 2013 Sec. I. Páx. 1), de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro (DOG Núm. 30 Luns, 15 de febreiro de 2016 Páx. 5240), de transparencia e bo goberno.

Lei 9/2017, do 8 de novembro (BOE Núm. 272 Xoves, 9 de setembro de 2017 Páx. 1 Sec. I), pola que se transpoñen ao ordenamiento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014. 

DECRETO 129/2016, do 15 de setembro (DOG Núm. 187 Venres, 30 de setembro de 2016 Páx. 44854), polo que se regula a atención á cidadanía no sector público autonómico de Galicia

Lei 49/2002, do 23 de decembro (BOE Núm. 2 Sábado 11 xaneiro 2003 241), de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

CÓDIGO ÉTICO INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2014, conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 polo que se aproba o Código ético institucional da Xunta de Galicia.

(http://www.xunta.gal/dog)

ORGANIGRAMA FPGFT

(ORGANIGRAMA FPGFT)

CONTAS ANUAIS

De conformidade co disposto no artigo 8.1 e) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, publícanse as contas anuais da Fundación.

(CONTAS ANUAIS ANO 2018) 

PLAN DE ACTUACIÓN

De conformidade co disposto no capitulo II artigo 7 g) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, publícase o plan de actuación da Fundación.

(PLAN DE ACTUACIÓN 2019) 

ANOS ANTERIORES;

(PLAN DE ACTUACIÓN 2018) 

(PLAN DE ACTUACIÓN 2017) 

(PLAN DE ACTUACIÓN 2016)

(PLAN DE ACTUACIÓN 2015) 

(PLAN DE ACTUACIÓN 2014) 

(PLAN DE ACTUACIÓN 2013) 

(PLAN DE ACTUACIÓN 2012) 

 

 

RETRIBUCIÓNS DO PEROSAL DIRECTIVO DAS ENTIDADES DO SECTOR PÚBLICO

Decreto 119/2012, do 3 de maio (DOG Núm. 86 Luns, 7 de maio de 2012 Páx. 16813), polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno e dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico.

A Lei 16/2010, do 17 de decembro (DOG Núm. 251 Venres, 31 de decembro de 2010 Páx. 21.510), de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público de Galicia no artigo 53.bis, establece criterios de racionalización do gasto de persoal, autorizando ao Consello da Xunta para adecuar o réxime económico dos órganos de goberno e dirección das entidades do sector público autonómico a criterios obxectivos.

(RETRIBUCIONS PERSOAL DIRECTIVO SECTOR PÚBLICO)

ACCESO Á INFORMACIÓN

CORRECCIÓN de errores. Orden de 3 de marzo de 2016 (DOG Núm. 95 Viernes, 20 de mayo de 2016 Pág. 19430), por la que se aprueba el modelo normalizado de solicitud de acceso a la información pública de la Administración general y de las entidades integrantes del sector público autonómico de Galicia.

ORDE do 3 de marzo de 2016 (DOG Núm. 44 Venres, 4 de marzo de 2016 Páx. 8252), pola que se aproba o modelo normalizado de solicitude de acceso á información pública da Administración xeral e das entidades integrantes do sector público autonómico de Galicia.

SEDE ELECTRÓNICA

GUÍA DE PROCEDEMENTOS E SERVIZOS

MODELO DE SOLICITUDE

NORMATIVA EN TRAMITACIÓN

O artigo 9 (Obrigas específicas de información de relevancia xurídica) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala que debe facerse pública “c) A relación circunstanciada e motivada dos procedementos de elaboración de anteproxectos de lei e de disposicións administrativas de carácter xeral que estean en tramitación, a partir do momento en que se produza a aprobación do anteproxecto, con indicación do seu obxecto e estado de tramitación, así como a posibilidade que teñen as persoas de remitir suxestións e a forma de o facer”.

LEER MÁIS