Outros

CONVOCATORIAS

ORDE do 12 de xullo de 2021 (DOG Núm. 116 Martes, 13 de xullo de 2021 Páx. 35407), da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de Rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución do endebedamento do sector privado, a través do Programa I de persoas traballadoras autónomas en estimación obxectiva (TR600A), do Programa II de apoio ás persoas traballadoras autónomas individuais e persoas traballadoras autónomas ou empresas con ata 10 persoas traballadoras, ou de ata 25 persoas traballadoras cun volume de facturación de ata 2 millóns de euros (TR600B), e do Programa III de apoio ás persoas traballadoras autónomas ou empresas con máis de 10 persoas traballadoras e cun volume de facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis de 25 persoas traballadoras (TR600C), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

ORDE do 9 de xullo de 2021 (DOG Núm. 116 Luns, 21 de xullo de 2021 Páx. 31058), da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2019.

CORRECCIÓN DE ERROS: ORDE do 09 de xuño de 2021 (DOG Núm. 111 Venres, 11 xuño de 2021 Páx. 29277), da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución do endebedamento do sector privado, a través do Programa I de persoas traballadoras autónomas en estimación obxectiva (TR600A), do Programa II de apoio ás persoas traballadoras autónomas individuais e persoas traballadoras autónomas ou empresas con ata 10 persoas traballadoras, ou de ata 25 persoas traballadoras cun volume de facturación de ata 2 millóns de euros (TR600B), e do Programa III de apoio ás persoas traballadoras autónomas ou empresas con máis de 10 persoas traballadoras, e cun volume de facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis de 25 persoas traballadoras (TR600C), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

ORDE do 09 de xuño de 2021 (DOG Núm. 110 Venres, 11 xuño de 2021 Páx. 28983), da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución do endebedamento do sector privado, a través do Programa I de persoas traballadoras autónomas en estimación obxectiva (TR600A), do Programa II de apoio ás persoas traballadoras autónomas individuais e persoas traballadoras autónomas ou empresas con ata 10 persoas traballadoras, ou de ata 25 persoas traballadoras cun volume de facturación de ata 2 millóns de euros (TR600B), e do Programa III de apoio ás persoas traballadoras autónomas ou empresas con máis de 10 persoas traballadoras, e cun volume de facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis de 25 persoas traballadoras (TR600C), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

ORDE do 12 de abril de 2021 (DOG Núm. 73 Martes, 20 de abril de 2021 Páx. 20055), da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural), e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2021 (código de procedemento TR351G).

DECRETO do 3 de decembro de 2020 (DOG Núm. 2530 Xoves, 17 de decembro de 2020 Páx. 49459), da Consellería de Emprego e Igualdade, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Emprego e Igualdade.

ORDE do 31 de decembro de 2020 (DOG Núm. 25 Luns, 8 de febreiro de 2021 Páx. 7672), da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía social), e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento TR802G e TR802J).

ORDEN do 31 de decembro de 2020 (DOG Núm. 21 Martes, 2 de febreiro de 2021 Páx. 6614), da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR353B).

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2020 (DOG Núm. 5 Luns, 11 de xaneiro de 2021 Páx. 871), da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI461A).

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2018 (DOG Núm. 127 Mércores, 4 de xullo de 2018 Páx. 31938), da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2018.

ORDE do 30 de xuño de 2017 (DOG Núm. 134 Venres, 14 de xullo de 2017 Páx. 34012) pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se convocan para o ano 2017.

RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2017 (DOG Núm. 134 Venres, 14 de xullo de 2017 Páx. 34104) pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

ORDE do 21 de xuño de 2016 (DOG Núm. 140 Martes, 26 de xullo de 2016 Páx. 32518) pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

EXTRACTO da Orde do 21 de xuño de 2016 (DOG Núm. 140 Martes, 26 de xullo de 2016 Páx. 32559) pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

ORDE do 30 de xuño de 2016 (DOG Núm. 141 Mércores, 27 de xullo de 2016 Páx. 32802) pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016.

EXTRACTO da Orde do 30 de xuño de 2016 (DOG Núm. 141 Mércores, 27 de xullo de 2016 Páx. 32916) pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016. Programa I-Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais.

EXTRACTO da Orde do 30 de xuño de 2016 (DOG Núm. 141 Mércores, 27 de xullo de 2016 Páx. 32918) pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016. Programa II-Fomento do acceso á condición de persoa socia.

EXTRACTO da Orde do 30 de xuño de 2016 (DOG Núm. 141 Mércores, 27 de xullo de 2016 Páx. 32921) pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016. Programa III-Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.

EXTRACTO da Orde do 30 de xuño de 2016 (DOG Núm. 141Mércores, 27 de xullo de 2016Páx. 32923) pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016. Programa IV-Fomento do emprendemento colectivo para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.

EXTRACTO da Orde do 30 de xuño de 2016 (DOG Núm. 141 Mércores, 27 de xullo de 2016 Páx. 32925) pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016. Programa V-Impulso de proxectos empresariais colectivos.

EXTRACTO da Orde do 30 de xuño de 2016 (DOG Núm. 141 Mércores, 27 de xullo de 2016 Páx. 32927) pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016. Programa VI-Intercooperación e integración empresarial.

Resolución de 18 de mayo de 2016 (BOE Núm. 129 Sábado 28 de mayo de 2016 Sec. III. Pág. 35111), del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 24 de agosto de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. [PDF só dispoñible en castelán]

Resolución de 17 de mayo de 2016 (BOE Núm. 129 Sábado 28 de mayo de 2016 Sec. III. Pág. 35110), del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 21 de agosto de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años. [PDF só dispoñible en castelán]

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2016 (DOG Núm. 19 Venres, 29 de xaneiro de 2016 Páx. 3458), da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se fai pública a formalización do contrato de servizo, por lotes, para a impartición de accións formativas para o Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (expediente 14/2015).

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2016 (DOG Núm. 19 Venres, 29 de xaneiro de 2016 Páx. 3456), da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se fai pública a formalización do contrato de servizo de dinamización das redes Foro transrexional de intercambio de experiencias de diálogo social e Foro transrexional de responsabilidade social empresarial (expediente 31/2015).

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2016 (DOG Núm. 19 Venres, 29 de xaneiro de 2016 Páx. 3454), da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se fai pública a formalización do contrato de servizo para a realización dunha campaña de divulgación e información do Programa de garantía xuvenil nunha aula móbil (expediente 51/2015).

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2016 (DOG Núm. 19 Venres, 29 de xaneiro de 2016 Páx. 3452), da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se fai pública a formalización do contrato de servizo para a realización de actividades de asesoramento, acompañamento de proxectos empresariais cooperativos, dinamización e promoción do cooperativismo e a economía social dentro da Rede Eusumo (expediente 53/2015).

DECRETO 175/2015, do 3 de decembro (DOG Núm. 232 Venres, 4 de decembro de 2015 Páx. 45653), polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Lei 40/2015, do 1 de octubre (BOE Núm. 236 Viernes 2 de octubre de 2015 Sec. I. Pág. 89411), de réxime xurídico do sector público.

Lei 39/2015, do 1 de outubro (BOE Suplemento en lingua galega ao núm. 236 Venres 2 de outubro de 2015 Sec. I. Páx. 1), do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Real decreto 598/2015, do 3 de xullo (BOE Suplemento en lingua galega ao núm. 159 Sábado 4 de xullo de 2015 Sec. I. Páx. 1), polo que se modifican o Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención; o Real decreto 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo; o Real decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo, e o Real decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo.

ORDEN EMO/218/2015, de 16 de julio (D.O.G.C. Núm. 6916 – 20.7.2015), por la que se aprueban las bases reguladoras de los programas de formación profesional para el empleo para personas trabajadoras ocupadas, que promueve el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña, y se abre la convocatoria de 2015. [PDF só dispoñible en castelán]

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2015 (D.O.G.C. Núm. 6923 – 29.7.2015), por la que se amplía el plazo de ejecución de los planes de formación de oferta, dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras empleadas, que prevé el artículo 4 de la Orden EMO/206/2014, de 7 de julio. [PDF só dispoñible en castelán]

Resolución de 25 de agosto de 2015 (BOE Núm. 208 Lunes 31 de agosto de 2015 Sec. III. Pág. 77260), del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se acuerda la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado por Resolución de 21 de agosto de 2015, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años. [PDF só dispoñible en castelán]

Resolución de 26 de agosto de 2015 (BOE Núm. 208 Lunes 31 de agosto de 2015 Sec. III. Pág. 77262), del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se acuerda la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado por Resolución de 24 de agosto de 2015, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. [PDF só dispoñible en castelán]

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2015 (BOCYL Núm. 169 Martes, 1 de septiembre de 2015 Pág. 50892), del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para incentivar la concesión de permisos individuales de formación para el año 2015. [PDF só dispoñible en castelán]

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2015 (DOG Núm. 78 Luns, 27 de abril de 2015 Páx. 15936), da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 12 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE) e a igualdade nas pequenas e medianas empresas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se convocan para o exercicio 2014.

ORDE do 27 de marzo de 2015 (DOG Núm. 67 Venres, 10 de abril de 2015 Páx. 13779) pola que se establecen as bases do programa Deseñando o teu futuro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2015(Núm. 53 Martes 3 de marzo de 2015 Sec. III. Pág. 19959), del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas en materia de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. [PDF só dispoñible en castelán]

RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2015 (DOG Núm. 41 Luns, 2 de marzo de 2015 Páx. 8552) pola que se convocan as actividades formativas e as probas de avaliación de carácter libre que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración autonómica de Galicia.

ORDE do 28 de xaneiro de 2015 (DOG Núm. 23Mércores, 4 de febreiro de 2015Páx. 5026) pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15.

PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO E A ECONOMÍA DA PROVINCIA DE LUGO. (www.deputacionlugo.org), Co obxecivo de poñer en marcha un programa que permita a revitalización dos sectores estratéxicos da provincia de Lugo e facilite a incorporación no mercado de traballo de desempregados.

RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2015 (DOG Núm. 22 Martes, 3 de febreiro de 2015 Páx. 4848) pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 30 de decembro de 2014 (DOG Núm. 7 Martes, 13 de xaneiro de 2015 Páx. 1585) pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

ORDE do 23 de decembro de 2014 (DOG Núm. 6 Luns, 12 de xaneiro de 2015 Páx. 1270) pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2015.

Convocatoria 2014 de Ayudas destinadas a la Contratación en Prácticas de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera. Más información en el siguiente enlace: http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?idioma=C&codigo=84   [só dispoñible en castelán]

Publicada la Convocatoria de Planes de Formación 2014​ de la fundación tripartita para la formación en el empleo. Más información: http://www.fundaciontripartita.org/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Convocatorias-Estatales.aspx   [só dispoñible en castelán]

Convocatoria de planes de Formación para el empleo en Castilla y León 2014. RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2014, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León para el año 2014. [só dispoñible en castelán]

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2014 (http://www.hobetuz.com/datos/documentos/201481BOPV%20C-2014%20Trabajadores.pdf), del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el ejercicio 2014, de las ayudas económicas a la formación para el empleo de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobada por Acuerdo del Consejo de Adminsitación de Lanbide. [só dispoñible en castelán]

El Gobierno aprueba el III Plan general de Formación Profesional de Cataluña (2013-2016). Los consejeros Puig y Rigau presentan el acuerdo conjuntamente con la memoria de la futura ley de Formación Profesional. Las dos medidas se enmarcan en el proyecto del Gobierno de avanzar hacia un nuevo modelo de FP que contribuya a crear ocupación estable y mejore la competitividad de las empresas del país. Más información en: http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a3c769198e7b745a72623b10b0c0e1a0/?vgnextoid=1d7cf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1d7cf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=51bb9bf85aa5e310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD [só dispoñible en castelán]

ORDEN EMO/205/2014, de 9 de julio (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6662/1363902.pdf), por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para compensar los gastos derivados de las acciones de tutoría y evaluación de los jóvenes que han realizado prácticas no laborales con compromiso de contratación reguladas en el Real decreto 1543/2011, de 31 de octubre, y se abre la convocatoria para el año 2014. [PDF só dispoñible en castelán]

RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2014 (DOG Núm. 166Martes, 2 de setembro de 2014Páx. 36938) pola que se convocan as actividades de formación para o persoal de administración e servizos (PAS) da Universidade de Santiago de Compostela.

RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2014 (DOG Núm. 165 Luns, 1 de setembro de 2014 Páx. 36708) pola que se convocan as actividades de formación para o persoal de administración e servizos (PAS) da Universidade de Vigo.

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2014 (DOG Núm. 88 Venres, 9 de maio de 2014 Páx. 21117), da Secretaría Xeral do Mar, pola que se adxudican as bolsas para a formación de persoal en temas de investigación mariña convocadas pola Orde do 25 de novembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia número 234, do 9 de decembro).

RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2014 (DOG Núm. 85 Martes, 6 de maio de 2014 Páx. 20399), da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2014/15.

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2014 ( DOG Núm. 85, de 6 de mayo de 2014) , de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para el acceso y admisión del alumnado en las enseñanzas superiores de Arte Dramático para el curso 2014/15.

RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2014 (DOG Núm. 85 Martes, 6 de maio de 2014 Páx. 20416), da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2014/15.

RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2014 (DOG Núm. 85 Martes, 6 de maio de 2014 Páx. 20424), da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2014/15.

Resolución de 24 de abril de 2014 (BOE núm. 105, do 30 de abril de 2014) de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la formación profesional inicial del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. [PDF só dispoñible en castelán]

ORDE do 5 de marzo de 2014 (DOG Núm. 47 Luns, 10 de marzo de 2014 Páx. 10172) pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2014.