Accións de apoio e acompañamento á formación

Esta iniciativa de formación tiña por obxetivo:

  • Desenvolvemento de instrumentos, metodoloxías e ferramentas que contribúan á millora da planificación, organización, desenvolvemento, impartición e evaluación da formación profesional para o emprego.
  • A millora da ordenación da formación para o emprego tendo como referente ao Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais.
  • O análise e promoción dos procedementos de acceso á formación das pequenas e medianas empresas e dos traballadores con maiores dificultades de integración laboral.
  • A difusión e promoción do subsistema de formación profesional para o emprego e os resultados que se obteñan das acciones de investigación e innovación.

Neste momento non está en vigor ningunha convocatoria relacionada coas Accións de Apoio e Acompañamento á Formación.

Consellería de Traballo
Orde do 14 de setembro de 2010 pola que se aproba a convocatoria para a concesión de subvencións públicas destinadas á realización de accións de apoio e de acompañamento á formación, de ámbito autonómico, correspondentes ao exercicio do ano 2010, en aplicación da Orde TIN/2805/2008, do 26 de setembro, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de accións de apoio e acompañamento á formación, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

Pinchando nos seguintes accesos pódese consultar todos os produtos finais das últimas convocatorias.