Formación en oferta

Dirixida prioritariamente a ocupados. Convocatoria:

ORDE do 9 de febreiro de 2021 (DOG Núm. 35 Luns, 22 de febreiro de 2021 Páx. 10938), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións no marco do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR302A). 

ORDE do 2 de maio de 2019 (DOG Núm. 99 Luns, 27 de maio de 2019 Páx. 25577), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións no marco do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2019 e 2020 (código de procedemento TR302A). 

Consellería de Economía, Empleo e Industria  (DOG Núm. 165 Xoves, 31 de agosto de 2017 Páx. 41072).
ORDEN de 22 de agosto de 2017, pola que se convocan subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a súa concesión (código de procedemento TR302A).

 

Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG Núm. 57 Mércores, 22 de marzo de 2017 Páx. 13685).        ORDE do 8 de marzo de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2017 e 2018 (código de procedemento TR301V).

Consellería de Traballo e Benestar (DOG Núm. 205 Luns, 27 de outubro de 2014 Páx. 45414).
ORDE do 24 de outubro de 2014, pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

Consellería de Traballo e Benestar (DOG núm. 191, luns 7 de outubro de 2013).
ORDE do 1 de outubro de 2013, pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

 

Dirixida prioritariamente a desempregados. Convocatorias:

ORDE do 13 de agosto de 2019 (DOG Núm. 169 Venres, 6 de setembro de 2019 Páx. 38857) pola que se establecen as bases reguladoras para o período 2019-2021 e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas, para os exercicios 2019-2020 (código de procedemento TR301P), e se establecen as bases do Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata para os exercicios 2020-2021 (código de procedemento TR349X).

Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG Núm. 24 Venres, 2 de febreiro de 2018 Páx. 7580)                ORDE do 31 de decembro de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á primeira convocatoria.

Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG Núm. 25 Luns, 5 de febreiro de 2018 Páx. 7994)                ORDE do 31 de decembro de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación (códigos de procedemento TR301P e TR349X).

Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG Núm. 57 Mércores, 22 de marzo de 2017 Páx. 13685).          ORDE do 8 de marzo de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2017 e 2018 (código de procedemento TR301V).

Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG Núm. 59 Vernes, 24 de marzo de 2017 Páx. 14205)            ORDE do 7 de marzo de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente aos exercicios de 2017 e 2018 (código de procedemento TR301K).

Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG Núm. 106 Martes, 6 de xuño de 2017 Páx. 27247)  RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2016.

Consellería de Traballo (DOG Núm. 102 Martes, 2 de xuño de 2015 Páx. 21553).
ORDE do 27 de maio de 2015, pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2015.

Consellería de Traballo (DOG núm. 14, luns 21 de xaneiro de 2013).
ORDE do 31 de decembro de 2012, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente as persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio de 2013.

Consellería de Traballo (DOG núm. 24, luns 4 de febreiro de 2013).
CORRECCIÓN de erros. Orde do 31 de decembro de 2012, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao exercicio de 2013.