RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se publican as axudas concedidas en virtude da Orde do 23 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a realización de actividades no ámbito de prevención de riscos laborais conforme a Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, e se realiza a súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia nos exercicios 2023 e 2024

Mar, 06/02/2024 - 07:42