RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se publican as relacións provisionais de admitidos e excluídos para a realización da proba tipo test e de galego no procedemento de selección de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de carácter nacional, convocado mediante a Resolución de 14 de maio de 2021.

Mér, 28/07/2021 - 11:59