RESOLUCIÓN do 7 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 13 de maio de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 102, do 30 de maio) pola que se modifica parcialmente a Orde do 16 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego

Mar, 03/01/2023 - 09:26