Transparencia e bo goberno

Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, como empresa pública, está suxeita a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, co obxectivo de facer efectivo o dereito dos cidadáns e da sociedade civil a coñecer a súa actividade e de favorecer o controlar la legalidad. 

Deste xeito, debe garantizar unha transparencia, unha eficacia e unha eficiencia na súa organización e na súa xestión; además de proporcionar e difundir información constante, veraz, obxectiva e clara sobre como súas actuaciones. 

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno 

Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno