Remunerations of executive staff in the FUNGATRA

Decreto 119/2012, do 3 de maio (DOG Núm. 86 Luns, 7 de maio de 2012 Páx. 16813), polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno e dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico.

A Lei 16/2010, do 17 de decembro (DOG Núm. 251 Venres, 31 de decembro de 2010 Páx. 21.510), de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público de Galicia no artigo 53.bis, establece criterios de racionalización do gasto de persoal, autorizando ao Consello da Xunta para adecuar o réxime económico dos órganos de goberno e dirección das entidades do sector público autonómico a criterios obxectivos.

(REMUNERATIONS)