Aprobase a convocatoria para a concesión de subvencións públicas para a execución dun programa específico de ámbito estatal de mellora da empleabilidade, a cualificación e a inserción profesional de mozos menores de trinta años

Ven, 29/08/2014 - 11:55
Toda a información no seguinte enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/29/pdfs/BOE-A-2014-8979.pdf