Contratante

Atópase no perfil do contratista da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, segundo a nova terminoloxía da actual Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público. Desde aquí ten información sobre toda a actividade contractual da Fundación: procedimentos de contratación en curso en calquera das súas fases, adxudicacións provisionais e definitivas, etc.

Órgano de Contratación:
Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo

Enderezo: Edificio Administrativo San Lázaro s/n, Consellería de Economía, Emprego e Industria, 15781 Santiago de Compostela
Lugar para a Presentación das Ofertas: Oficinas da Fundación, Edificio Administrativo San Lázaro. Consellería de Traballo e Benestar. 15781 Santiago de Compostela.
Teléfono de Contacto: 881 995 370 / 981 545 695
Fax: 881 995 376
Correo Electrónico: info@fpgft.org