Iniciativas de formación

NORMATIVA

Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, (BOE Núm. 78 de 1 de Abril de 2022 Pág. 43546) de ordenación e integración de la Formación Profesional.

Orden TES/26/2022, de 20 de enero, (BOE Núm. 20 de 24 de Enero de 2022 Pág. 9115) por la que se modifica la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

Resolución de 20 de xaneiro de 2021, Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias,  (DOG Núm. 35 de lunes 22 de Febreiro de 2021 Pág. 10920)  pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas da Comunidade Autónoma.

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (BOE Núm. 67 de 14 de Marzo de 2020 Páx. 25390 a 25399) polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Real Decreto 537/2020, de 22 de maio, (BOE Núm. 145 de 23 de Mayo de 2020 Páx. 34001 a 34011) por lo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

Resolución de 1 de xuño de 2020, do Servicio Público de Empleo Estatal,  (BOE Núm. 158 de 5 de Junio de 2020 Páx. 37799 a 37804) pola que se adoptan medidas para a recuperación da actividade formativa presencial na formación profesional para o emprego no ámbito laboral, no marco da implementación do Plan para a transición ata unha nova normalidade.

Orde TMS/368/2019, de 28 de marzo(BOE Núm. 79 de 1 de abril de 2019 Páx. 33127 a 33156), por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. [Só dispoñible en castelán].

Orde TMS/369/2019, de 28 de marzo(BOE Núm. 79 de 1 de abril de 2019 Páx. 33157 a 33219), por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades de formación para impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas. [Só dispoñible en castelán].

Real Decreto 694/2017, de 3 de Xullo, (BOE Núm. 159 de 5 de Xullo de 2017 Páx. 56864 a 56899), polo que se desenrola a Lei 30/2015, de 9 de septembro, pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral.

Orde ESS/723/2016, do 9 de maio (BOE Núm. 117 Sábado 14 de maio de 2016 Sec. I. Páx. 31963), pola que se desenvolve o modelo específico de declaración responsable para a súa presentación por entidades de formación para a impartición de formación distinta das especialidades previstas no Catálogo de especialidades formativas

Orde ESS/722/2016, do 9 de maio (BOE Núm. 117 Sábado 14 de maio de 2016 Sec. I. Páx. 31917), pola que se amplía a oferta de certificados de profesionalidade susceptibles de impartirse na modalidade de teleformación e establécense as especificacións para a súa impartición.

Resolución do 3 de novembro de 2015(BOE Núm. 274 Luns 16 de novembro de 2015 Sec. III. Páx. 107884), da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se publica o Acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, que modifica parcialmente o Acordo do 27 de novembro de 2008, sobre acreditación de centros e servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia.

Lei 39/2015 (BOE  núm. 236, de 2 de octubre de 2015) do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e adapta o seus contidos o actual marco regulador da formación para o emprego establecido pola Lei 30/2015, realizando as modificacións precisas respecto a anteriores convocatorias de planes de formación de ocupados.

Lei 31/2015 , de 9 de setembro (BOE núm. 217 Xoves 10 de setembro de 2015 Sec. I. Páx. 1), pola que se modifica e actualiza a normativa en materia de autoemprego e se adoptan medidas de fomento e promoción do traballo autónomo e da economía social.

LEI 30/2015 , de 9 de setembro (BOE núm. 217 Xoves 10 de setembro de 2015 Sec. I. Páx. 1), no que o sistema de formación profesional para o seu uso no lugar de traballo é regulamentado.

Lei 10/2015, do 19 de xuño da Comunidade Autónoma de Cataluña (BOE Núm. 164 Venres 10 de xullo de 2015 Sec. I. Páx. 57490), de formación y cualificación profesionales.

Corrección de erros do Real Decreto-lei 4/2015, do 22 de marzo(BOE Núm. 91 Xoves 16 de abril de 2015 Sec. I. Páx. 32182), para a reforma urxente do Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral.

Real Decreto-lei 4/2015, do 22 de marzo(Núm. 70 Luns 23 de marzo de 2015 Sec. I. Páx. 25019), para a reforma urxente do Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral.

ORDE do 7 de xaneiro de 2014 (DOG núm. 9, do 15 de xaneiro de 2014) pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional e se regulan as probas de avaliación en competencias clave dentro das accións formativas de formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.

LEI 14/2013, do 26 de decembro(DOG Núm. 17 Lunes, 27 de enero de 2014), de racionalización do sector público autonómico.

Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro(BOE núm. 249, do 17 do outubro de 2013) pola que se desenvolve o Real Decreto 34/2008, de 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade e os reais decretos polos que se establecen certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación.

Orde ESS/1726/2012, do 2 de agosto (BOE núm. 186, do 4 de agosto 2012) pola que se modifica a Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas o seu financiamento.

Resolución do 19 de xullo (BOE núm. 182, do 30 de xullo de 2011) da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidad de Dixitalización de Documentos.

DECRETO 106/2011, do 19 de maio (DOG Núm. 110 Xoves, 9 de xuño de 2011 Páx. 14007)), polo que se crea o Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Consellería de Traballo e Benestar e se regula o procedemento para a inscrición e, se é o caso, acreditación dos centros e entidades que impartan formación para o emprego no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Decreto 198/2010, do 2 de decembro (DOG Núm. 241 Venres, 17 de decembro de 2010) polo que se regula o desenvolvemento da administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dependentes.

Real Decreto 1675/2010, do 10 de decembro (BOE núm. 318, do 31 decembro de 2010) polo que se modifica o Real Decreto 34/2008, de 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade e os reais decretos polos que establécense certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación.

Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro (BOE núm. 25, Venres 29 de xaneiro de 2010) polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidad no ámbito da administración electrónica.

Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro (DOG Núm. 20 Xoves, 29 de xaneiro de 2009) polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo (BOE núm. 67, do 18 marzo de 2008) pola que se desenvolve o Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e establécense as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ó seu finanzamento.

Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro (BOE suplemento núm. 1 do 1 de febreiro de 2008) polo que regúlanse os certificados de profesionalidade.

Orde TAS/2307/2008, do 27 de xullo (BOE núm. 182, do 31 xullo 2007) pola que se desenvolve parcialmente o Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de demanda e o seu finanzamento e créase o correspondente sistema telemático, así como os ficheiros de datos persoais de titularidade do Servizo Público de Emprego Estatal.

Lei 9/2007, do 13 de xuño  (DOG Núm. 121 Luns, 25 de xuño de 2007) de subvencións de Galicia.

Real Decreto 395/2007, do 23 de marzo (BOE núm. 87, de 11 do abril 2007) polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego.

Lei 38/2003, do 17 de novembro (BOE Suplemento núm. 14 Luns 24 novembro 2003) xeral de subvencións.

 

  CONVOCATORIAS

  Orde do 21 de outubro de 2021, (DOG Núm.209 de Venres 29 de Outubro de 2021 Pág. 53109) pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR301V).

  Orde TR303B, de 05 de agosto de 2021, (DOG Núm.162 de Martes 24 de Agosto de 2021 Pág. 42405) pola que se establecen as bases reguladoras polas que se rexerán as accións formativas do Plan de formación no Xacobeo na Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2022 e se procede á súa primeira convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR303B).

  Orde TR302A, de 28 de jullo de 2021, (DOG Núm.154 de 12 de Agosto de 2021 Pág. 40345) pola que se modifica parcialmente a Orde do 9 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións no marco do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR302A).

  Orde TR301K, de 28 de jullo de 2021, (DOG Núm.154 de 12 de Agosto de 2021 Pág. 40342) pola que se modifica parcialmente a Orde do 16 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021‑2023, e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR301K).

  Orden do 17 de abril de 2021, (DOG Núm. 86 do 07 de maio de 2021 Páx. 21757) pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento TR301K polo que se establecen as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2019-2021.

  Orden do 16 de abril de 2021, (DOG Núm. 81 do 30 de abril de 2021 Páx. 21602) pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023, e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR301K).

  Orden do 9 de febreiro 2021, (DOG Núm. 35 do 22 de Febreiro de 2021 Páx. 10938) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións no marco do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR302A).

  ORDEN do 31 de decembro de 2020 (DOG Núm. 22 Mercores, 3 de febreiro de 2021. Páx 6881) da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR353A).

  RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2020 (DOG Núm. 243 Mercores, 2 de decembro de 2020. Páx 47598) pola que se resolven as solicitudes de axudas previstas na Resolución do 5 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (SI440A).

  ORDE do 24 de novembro de 2020 (DOG Núm. 243 Mercores, 2 de decembro de 2020. Páx 47580) pola que se modifica parcialmente a Orde do 16 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de unidades formativas dirixidas á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas para o período 2019-2021, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á primeira convocatoria, correspondente aos exercicios 2019-2020 (código de procedemento TR310A), como consecuencia da situación creada pola evolución da epidemia da COVID-19.

  ORDE do 14 de agosto de 2020 (DOG Núm. 173 Xoves, 27 de agosto de 2020. Páx 33953) pola que se procede á modificación parcial dedistintas ordes de convocatorias de subvencións financiadas por esta conselleríano ámbito da formación profesional para o emprego como consecuencia da situación e evolución do COVID-19.

  ORDE do 11 de xuño de 2020 (DOG Núm. 120 Venres, 19 de junio de 2019 Páx. 24565) pola que se modifican parcialmente a Orde do 17 de abril de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento TR301K de accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2019-2021, a Orde do 17 de abril de 2019, pola que se procede á primeira convocatoria do procedemento TR301K de subvención ás accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para os exercicios 2019 e 2020, e a Orde do 17 de abril de 2020, pola que se establecen medidas de flexibilidade para a impartición de accións formativas financiadas por esta consellería no ámbito da formación profesional para o emprego, ante a suspensión temporal das accións de formación presenciais como consecuencia da situación e evolución do coronavirus (COVID-19).

  CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2020 (DOG Núm. 105 Luns, 1 de xuño de 2020 Páx. 21822)  da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se redistribúen os créditos orzamentarios recollidos na Orde do 2 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións no marco do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2019 e 2020 (código de procedemento TR302A).

  ORDEN do 17 de decembro de 2019 (DOG Núm. 243 Luns, 23 de decembro de 2019. Páx 54253) da consellería de Emprego e Igualdade, pola que se procede á segunda convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas para os exercicios 2020-2021 (código de procedemento TR301P) e á primeira convocatoria dos incentivos á contratación vinculados (código de procedemento TR349X) para o exercicio 2020.

  ORDE do 15 de novembro de 2019 (DOG Núm. 226 Mércores, 27 de novembro de 2019 Páx. 50530) pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2020 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento TR305A).

  ORDE do 30 de outubro de 2019 (DOG Núm. 215 Martes, 12 de novembro de 2019 Páx. 48458) pola que se amplía o prazo de finalización das accións formativas recollidas na Orde do 7 de decembro de 2018 pola que se procede á terceira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas (código de procedemento TR301P).

  ORDE do 16 de setembro de 2019 (DOG Núm. 185 Luns, 30 de setembro de 2019 Páx. 43077) pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de unidades formativas dirixidas á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas para o período 2019-2021, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á primeira convocatoria, correspondente aos exercicios 2019-2020 (código de procedemento TR310A).

  CORRECCIÓN de erros. Orde do 13 de agosto de 2019 (DOG Núm. 182 Mércores, 25 de setembro de 2019 Páx. 42344) pola que se establecen as bases reguladoras para o período 2019-2021 e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas, para os exercicios 2019‑2020 (código de procedemento TR301P), e se establecen as bases do Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata para os exercicios 2020-2021 (código de procedemento TR349X).

  ORDE do 13 de agosto de 2019 (DOG Núm. 169 Venres, 6 de setembro de 2019 Páx. 38857) pola que se establecen as bases reguladoras para o período 2019-2021 e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas, para os exercicios 2019-2020 (código de procedemento TR301P), e se establecen as bases do Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata para os exercicios 2020-2021 (código de procedemento TR349X).

  ORDE do 2 de maio de 2019 (DOG Núm. 99 Luns, 27 de maio de 2019 Páx. 25577)pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións no marco do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2019 e 2020 (código de procedemento TR302A).

  ORDE do 17 de abril de 2019 (DOG Núm. 86 Martes, 7 de maio de 2019 Páx. 21757) pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento TR301K polo que se establecen as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2019-2021.

  ORDE do 18 de xaneiro de 2019 (DOG Núm. 17 Xoves, 24 de xaneiro de 2019 Páx. 4441) pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes establecido na Orde do 7 de decembro de 2018 pola que se procede á terceira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas (código de procedemento TR301P) e á segunda convocatoria dos incentivos á contratación vinculados (código de procedemento TR349X).

  ORDE do 18 de xaneiro de 2019 (DOG Núm. 17 Xoves, 24 de xaneiro de 2019 Páx. 4439) pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes establecido na Orde do 7 de decembro de 2018 pola que se procede á terceira convocatoria das subvencións do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

  ORDE do 7 de decembro de 2018 (DOG Núm. 246 Xoves, 27 de decembro de 2018 Páx. 53880) pola que se procede á terceira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas (código de procedemento TR301P) e á segunda convocatoria dos incentivos á contratación vinculados (código de procedemento TR349X).

  ORDE do 7 de decembro de 2018 (DOG Núm. 246 Xoves, 27 de decembro de 2018 Páx. 53862) pola que se procede á terceira convocatoria das subvencións do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

  ORDE do 26 de xuño de 2018 (DOG Núm. 127 Mércores, 4 de xullo de 2018 Páx. 31994) pola que se procede á segunda convocatoria das subvencións do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

  ORDE do 26 de xuño de 2018 (DOG Núm. 127 Mércores, 4 de xullo de 2018 Páx. 32004) pola que se procede á segunda convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas (código de procedemento TR301P).

  ORDE do 7 de xuño de 2018 (DOG Núm. 114 Venres, 15 de xuño de 2018 Páx. 29306) pola que se publica a ampliación de crédito da Orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación (códigos de procedemento TR301P e TR349X).

  ORDE do 16 de marzo de 2018 (DOG Núm. 61Martes, 27 de marzo de 2018Páx. 17513) pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente aos exercicios de 2018 e 2019 (código de procedemento TR301K).

  ORDE do 2 de marzo de 2018 (DOG Núm. 49 Venres, 9 de marzo de 2018 Páx. 14318), pola que se modifica a Orde do 22 de agosto de 2017 pola que se convocan subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a súa concesión.

  ORDE do 31 de decembro de 2017 (DOG Núm. 24 Venres, 2 de febreiro de 2018 Páx. 7580) pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á primeira convocatoria.

  ORDE do 31 de decembro de 2017 (DOG Núm. 25 Luns, 5 de febreiro de 2018 Páx. 7994), pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación (códigos de procedemento TR301P e TR349X).


  ORDE do 22 de agosto de 2017 (DOG Núm. 165 Xoves, 31 de agosto de 2017 Páx. 41072), pola que se convocan subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a súa concesión (código de procedemento TR302A).

  ORDE do 8 de marzo de 2017 (DOG Núm. 57 Mércores, 22 de marzo de 2017 Páx. 13685), pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2017 e 2018 (código de procedemento TR301V).


  ORDE do 7 de marzo de 2017 (DOG Núm. 59, venres, 24 de marzo de 2017, páx. 14205) pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente aos exercicios de 2017 e 2018 (código de procedemento TR301K).

  CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 7 de marzo de 2017 (DOG Núm. 70 Luns, 10 de abril de 2017 Páx. 16975), pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente aos exercicios de 2017 e 2018 (código de procedemento TR301K).

  Resolución de 17 de agosto de 2016 da Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (Enlace) , pola que se aproba a convocatoria do ano 2016 para a concesión de subvencións públicas para a execución de plans de formación, de ámbito estatal, dirixidos prioritariamente a traballadores ocupados.

  EXTRACTO da Resolución de 17 de agosto de 2016 da Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (BOE Núm. 205 Jueves 25 de agosto de 2016 Sec. V-B. Pág. 48856), pola que se aproba a convocatoria do ano 2016 para a concesión de subvencións públicas para a execución de plans de formación, de ámbito estatal, dirixidos prioritariamente a traballadores ocupados.

  ORDE do 18 xullo de 2016 (DOG Núm. 141 Mércores, 27 de xullo de 2016 Páx. 32929), pola que se fai pública a ampliación do importe existente para a concesión das axudas previstas na Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

  ORDE do 29 decembro de 2015 (DOG Núm. 248 Mércores, 30 de decembro de 2015 Páx. 52106), pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2016.

  ORDE do 29 de decembro de 2015 (DOG Núm. 248 Mércores, 30 de decembro de 2015 Páx. 51968), pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

  Resolución do 16 de novembro de 2015 (BOE Núm. 281 Martes 24 de novembro de 2015 Sec. III. Páx. 110527), 5, da Subsecretaría, pola que se convoca o 116º Curso sobre a Unión Europea.

  Corrección de erros da Orde ESS/1978/2015(BOE Núm. 267 Sábado 7 de novembro de 2015 Sec. III. Páx. 106049), do 17 de setembro, pola que se distribúen territorialmente para o exercicio económico de 2015, para a súa xestión polas comunidades autónomas con competencias asumidas, subvencións do ámbito laboral financiadas con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado, destinadas á execución das competencias do Programa de Activación para o Emprego.

  ORDE do 30 de setembro de 2015 (DOG Núm. 191 Martes, 6 de outubro de 2015 Páx. 38924), pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

  Resolución de 10 de setembro de 2015 (BOE Núm. 221 Martes 15 de setembro de 2015 Sec. III. Páx. 81218), do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se convocan accións formativas descentralizadas no ámbito local para o ano 2015.

  Resolución do 10 de xullo de 2015(BOE Núm. 168 Mércores 15 de xullo de 2015 Sec. III. Páx. 58761), do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se convocan accións formativas centralizadas e descentralizadas no ámbito local para o ano 2015.

  ORDE do 27 de maio de 2015 (DOG Núm. 102 Martes, 2 de xuño de 2015 Páx. 21553), pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2015.

  RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2015(DOG Núm. 35 Venres, 20 de febreiro de 2015 Páx. 7142),, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2014.

  RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2015(DOG Núm. 35 Venres, 20 de febreiro de 2015 Páx. 7113), da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 1 de outubro de 2013 pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

  RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2015(DOG Núm. 35 Venres, 20 de febreiro de 2015 Páx. 7107), da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 25 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas menores de 30 anos e con baixa cualificación na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio de 2014.

  ORDE do 24 de outubro de 2014 (DOG Núm. 205 Luns, 27 de outubro de 2014 Páx. 45414), pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

  ORDE do 21 de xaneiro de 2015( DOG Núm. 17 Martes, 27 de xaneiro de 2015 Páx. 3997), pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

  Resolución do 14 de xaneiro de 2015.(BOE. Núm. 14 Viernes 16 de xaneiro de 2015 Sec. III. Pág. 3771), do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se convocan para o exercicio 2015 subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación no marco do Acordo de Formación para o Emprego das Administracións Públicas.

  ORDE do 23 de decembro de 2014( DOG Núm. 250 Mércores, 31 de decembro de 2014 Páx. 55821), pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2015.

  ORDE do 31 de decembro de 2014.( DOG Núm. 10Venres, 16 de xaneiro de 2015 Páx. 2373), pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2015 e 2016.

  ORDE do 30 decembro de 2014.(DOG Núm. 10 Venres, 16 de xaneiro de 2015 Páx. 2290), pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2015.

  RESOLUCIÓN DO 27 DE OUTUBRO DE 2014(BOE, Sábado 15 de noviembre de 2014), das viceconsellarías de formación profesional e de emprego e traballo, pola que se publica a convocatoria do procedemento de avaliación e acreditación de competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral e/ou vías non formais de formación.

  RESOLUCIÓN DO 27 DE OUTUBRO DE 2014(BOE, Sábado 15 de noviembre de 2014), das viceconsellarías de formación profesional e de emprego e traballo, pola que se publica a convocatoria do procedemento de avaliación e acreditación de competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral e/ou vías non formais de formación.

  RESOLUCIÓN EMO/2483/2014(RESOLUCIÓN EMO/2483/2014), do 28 de outubro, de ampliación do importe máximo destinado ao financiamento dos plans de formación previstos na Orde EMO/206/2014, do 7 de xullo, per a que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas ao financiamento dos plans de formación profesional de oferta, dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras empregadas, que promove o Consorcio para a Formación Continua de Cataluña, e se abre a convocatoria de 2014.

  ORDE do 24 de outubro de 2014 , (DOG Núm. 205 Luns, 27 de outubro de 2014Páx. 45414 )pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

  CORRECCIÓN de erros da Resolución do 19 de agosto de 2014 , (BOE Núm. 223 Sábado 13 de setembro de 2014) ) do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se aproba a convocatoria para a concesión, con cargo ao exercicio presupostario de 2014, de subvencións públicas para a execución de plans de formación, de ámbito estatal, dirixidos prioritariamente ás persoas ocupadas, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo.

  CORRECCIÓN de erros da Resolución do 19 de agosto de 2014 (BOE Núm. 223 Sábado 13 de septiembre de 2014) , do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se aproba a convocatoria para a concesión, con cargo ao exercicio presupostario de 2014, de subvencións públicas para a execución de plans de formación, de ámbito estatal, dirixidos prioritariamente ás persoas ocupadas, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo.

  Resolución de 10 de setembro de 2014 (BOE Núm. 223 Sábado 13 de septiembre de 2014) , do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se convocan accións formativas descentralizadas, incluídas no plan de formación en colaboración coas entidades locais para o ano 2014.

  RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2014 (BOE núm. 210, do 29 de agosto de 2014), pola que se aproba a convocatoria para a concesión, con cargo ao exercicio presupuestario de 2014, de subvencións públicas para a execución dun programa específico de ámbito estatal de mellora da empleabilidade, a cualificación e a inserción profesional de mozos menores de trinta anos, en aplicación da Orde TAS/718/2008 de 7 de marzo.

  RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2014 (BOE núm. 208, do 27 de agosto de 2014), pola que se aproba a convocatoria para a concesión, con cargo ao exercicio presupuestario de 2014, de subvencións públicas para a execución de plans de formación, de ámbito estatal, dirixidos prioritariamente a persoas coupadas, en aplicación da Orde TAS/718/2008, de 7 de marzo.

  ORDE do 1 de xullo de 2014 (DOG núm. 129, do 9 de xullo de 2014), pola que se fai pública a ampliación do importe existente para a concesión de axudas destinadas á programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio 2014, convocadas pola Orde do 23 de decembro de 2013.

  RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2014 (DOG núm. 122, do 30 de xuño de 2014), polo que se convocan cursos de formación continua para o persoal dos corpos da Policía Local dos concellos de Galicia.

  RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2014 (DOG núm. 101, do 28 de maio de 2014), pola que se convocan dúas edicións do Módulo de educación viaria para policías locais, en colaboración coa Dirección Xeral de Tráfico.

  ORDE do 16 de maio de 2014 (DOG núm. 100, do 27 de maio de 2014), pola que se fai pública a ampliación do importe existente para a concesión de axudas destinadas á programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio 2014, convocadas pola Orde do 23 de decembro de 2013.

  Resolución de 8 de mayo de 2014 (BOE núm. 125, de 23 de mayo de 2014), del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 17 de julio de 2013, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito territorial exclusivo de Ceuta y de Melilla, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

  Resolución de 7 de mayo de 2014 (BOE núm. 125, de 23 de mayo de 2014), del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 17 de julio de 2013, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

  Resolución de 6 de mayo de 2014 (BOE núm. 125, de 23 de mayo de 2014), del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

  ORDE do 25 de abril de 2014 (DOG núm. 80, de 28 de abril de 2014) pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas.

  ORDE do 25 de abril de 2014 (DOG núm. 80, de 28 de abril de 2014) pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas menores de 30 anos e con baixa cualificación na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio de 2014.

  CORRECCIÓN de erros. Resolución do 6 de marzo de 2014 (DOG núm. 79, de 25 de abril de 2014) , da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2014.

  RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2014 (DOG núm. 48, de 11 de marzo de 2014) , da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2014.

  RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2014(DOG Núm. 35 Venres, 20 de febreiro de 2015 Páx. 7176), da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 31 de decembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2013.

  Orde do 23 de decembro de 2013 (DOG núm. 6, de 10 de xaneiro de 2014) pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2014.

  Orde do 23 de decembro de 2013 (DOG núm. 6, de 10 de xaneiro de 2014) pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

  Orde do 1 de outubro de 2013 (DOG núm. 191, de 7 do outubro de 2013) pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, en aplicación da Orde TAS/718/2008, de 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, de 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta, e establécense as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.