RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego (Diario Oficial de Galicia número 250, do 31 de decembro).

Mar, 09/05/2017 - 11:52
Máis información en: http://www.xunta.gal/dog