TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN

 1. Goberno e altos cargos

  1. Códigos éticos ou de bo goberno

 2. Estrutura orgánica e funcional

  1. Estrutura organizativa

   1. Presidencia: 1 persoa titular da D.X. de Formación para o Emprego e Orientación

   2. 6 persoas en representación da Consellería de Promoción - do Emprego e Igualdade

   3. 1 persoa en representación da Unión Xeral de Traballadores de Galicia – UGT Galicia

   4. 1 persoa en representación do Sindicato Nacional CCOO de Galicia – S.N. CC.OO. Galicia

   5. 1 persoa en representación da Confederación Intersindical Galega - C.I.G

   6. 3 persoas en representación da Confederación de Empresarios de Galicia. – C.E.G.

  2. Funcións

   1. Promover, aplicar e implementar actuacións tendentes á configuración dun sistema integrado de formación profesional en Galicia.

   2. Promover a eficiencia e a eficacia das políticas de formación a través do análise e mellora continuada das mesmas.

   3. Impulsar e estender entre empresarios e traballadores unha formación que responda as súas necesidades e contribúa ao desenvolvemento dunha economía baseada no coñecemento.

   4. Favorecer a formación ao longo da vida dos traballadores mellorando a súa capacitación profesional e promoción persoal.

   5. Proporcionar aos traballadores os coñecementos e as prácticas adecuadas aos requirimentos do mercado de traballo e as necesidades das empresas.

   6. Contribuír á mellora da produtividade e competitividade das empresas, e a estabilidade e calidade do emprego.

   7. Calquera outro fin que conduza o cumprimento do obxecto fundacional: a formación da poboación activa galega.

  3. Decretos de estrutura orgánica

  4. Organigrama: Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo está adscrita á Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia.
   Cuadro organización

  5. Normativa de aplicación

  6. Órganos colexiados

  7. Delegacións de competencias

  8. Directorio de Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo

 3. Planificación

  1. Plans e programas anuais/plurianuais

  2. No seu caso, contrato programa: indicar que nestes momentos Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo non ten aprobado ningún contrato programa

  3. Plan de actuación

 4. Memoria de actividade